Management Development

Management Development

foto-ijshaar

Info foto ijshaar
Deze foto heb ik gemaakt op 27 maart 2016 in de Duitse Eifel. Het zijn geen haren van een hond, kat of ander dier maar ijshaar, een zeldzaam natuurverschijnsel. Deze bijzondere ijsstructuur ontstaat op dood, nat kernhout wanneer de temperatuur (even) onder het vriespunt ligt. Belangrijk is wel dat dit hout schimmels bevat die uiteindelijk vocht produceren wat door kleine openingen in het hout naar buiten wordt geperst. IJshaar komt alleen voor op schaduwrijke plekken of ’s morgensvroeg. Zolang de temperatuur gehandhaafd blijft en de schimmels vocht blijven produceren, blijft ook deze mooie structuur van ijshaar ontstaan. Bij aanraking smelt het ijshaar meteen weg.

Voor mij is ijshaar een treffende metafoor zoals ik tegen begeleidings- en veranderprocessen aankijk. Het begeleiden van mensen, van professionals en organisaties vraagt een nauwgezet samenspel van verschillende factoren: het juiste moment voor mens én organisatie, het vertrouwen om te ontdekken en te (willen) leren, de grenzen durven op te zoeken en de durf om over de balustrade van veiligheid heen te kijken, de kwetsbaarheid en de kracht te ervaren en te gebruiken om een nieuwe ontwikkeling of beweging in gang te zetten. Allerlei puzzelstukjes die op hun plaats vallen, waarbij ‘iets moois’ kan ontstaan, waar men trots op is. Maar nog belangrijker is de vraag hoe dit ‘tere nieuwe kunstwerk’ te behouden en hoe er elke dag weer opnieuw van te genieten? We willen immers zo graag de continuïteit waarborgen. Korte termijn resultaten zetten geen zoden aan de dijk. Deze processen wil ik samen met anderen in gang zetten, en randvoorwaarden creëren om ook op de (middel)lange termijn van ons kunstwerk te genieten.

In het  begeleiden van directieleden, managers ga ik gemakshalve uit van de formule:

AA x S x KE x K =G

Gedrag (G) is het resultaat van de aard en aanleg (AA), maal de situatie (S) waarin je verkeert, maal de kennis en ervaring (KE) die je hebt verworven, maal de keuzes (K) die je maakt uit de handelingsalternatieven die voor je liggen (Vonk, P. 2012)*. Deze in feite voor zich sprekende formule biedt mij een handzame kapstok om de verschillenden aspecten van leiderschap en gedrag inzichtelijk te maken en te bespreken en maakt vaak complexe handelingssituaties makkelijker toegankelijk. Daarnaast onderscheid ik drie (hoofd) talenten die essentieel zijn om een leider te zijn, te weten ik-sterkte, empathie en zelfkritiek. Bij deze talenten benoem ik verschillen subonderdelen en welke afbreukrisico s ontstaan als leiders één of meerdere van deze talenten ontberen. Deze begrippen zijn een belangrijk onderdeel van mijn benadering van leiderschap.
* P. Vonk, 2012, Drie redenen waarom u (g)een leider bent; van Helden, Deventer.

Aanbod (Centraal staat hierin maatwerk.)

  1. Leiderschapstrajecten in managementverband leidinggevenden (visie organisatie gerelateerd aan de gewenste visie op leiderschap, op leiderschapsstijl en handelingsperspectieven (maatwerkbegeleiding/training);
  2. Individuele coaching van leidinggevenden; Hierbij bestaat de mogelijkheid om als gecertificeerd trainer en consultant gebruik te maken van Profile Dynamics, een eenvoudige gecertificeerde en gevalideerde test die de drijfveren op individueel- als ook teamniveau in kaart brengt. Voor verdere informatie zie ook profiledynamics.com;
  3. Ethiek van leidinggeven (dialoogsessies); Een ééndaagse (of twee dagdelen) oriëntatie op de verschillende dimensies en perspectieven van de ethiek van leiderschap.
  4. Een ééndaagse wandeltocht over ethiek en leiderschap door het Limburgse landschap. Een sprookjesachtige wandeltocht langs o.a. de Duivelsgrot en de Verborgen Vallei in Maastricht. Aan de hand van het Grieks mythologische verhaal van de omzwervingen van Odysseus en zijn confrontatie met de God Poseidon vindt er een speelse oriëntatie plaats over morele roots, en de morele verworvenheden van de bestuurder, directeur of manager. De mooie natuur, de symboliek van het verhaal van Odysseus, de speelse confrontatie met de eigen morele roots geven inzicht in de morele bepaaldheid van de bestuurder, directeur of manager. Zie “leiderschap en ethiek“.
  5. Verandertrajecten (zoals communicatie; interne formele en informele communicatie, WIS (Wandelgangen Informatie Systeem), resultaatgerichtheid/ taakverantwoordelijkheid in verbinding met relatiegerichtheid, cultuurbijeenkomsten);
  6. Studiedagen; zoals verzuimpreventie, waardendialoogsessies, thema gerelateerde bijeenkomsten zoals werkbelasting/prioritering, stimuleren/reguleren werknemersparticipatie.

 

contact